Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Rennande vatn

Kvam vgs. høyrer innunder rettleiingstenestene i region Bergen Nord. PPT/OT jobbar saman med oss for å tilretteleggja for ein best mogeleg skulekvardag.

PPT/OT

PPT er forkorting  pedagogisk psykologisk teneste. PPT samarbeider med skulane og lærebedriftene for å førebyggja fråfall og medverka til at elevar og lærlingar får ei best mogleg gjennomføring av vidaregåande opplæring. 

OT er forkorting for oppfølgingstenesta. OT hjelper ungdom i alderen 16-21 år som står utanfor vidaregåande opplæring. OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. 

Rettleiingstenesta i Vesland fylkeskommune

Karriererettleiing

Gro hjelper deg gjerne med informasjon og råd om vidaregåande utdanning og vegen vidare

  • Hjelp til val av studie- og yrke
  • Informasjon om valmoglegheiter i vidaregåande skule
  • Informasjon om læretid
  • Informasjon om høgare utdanning

Gro Skeie

Rådgjevar/undervisningsstilling
Gro Skeie