Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Sveising

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velja teknologi- og industrifag?

Du som vel teknologi- og industrifag, bør ha interresse for ny teknologi. Både evna til å jobba sjølvstendig og evna til å samarbeida er viktig. Du bør ha praktisk sans, vera nøyaktig og ha godt handelag. 

Me tilbyr:

  • Vg1 teknologi- og industrifag
  • Vg2 industriteknologi
  • Vg2 transport og logistikk 

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

  • Vg1: 4 veker i praksis
  • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker, vår 3 veker)

 

Nürnberg2.jpg

Elevutveksling til Tyskland

Kvart år arrangerer Kvam vidaregåande skule utveksling av elevar med Montessori Fachoberschule Franken i Nürnberg. Partnarskulen er ein vidaregåande skule med 120 elevar i alderen 16-23 år.

Teknologi- og industrifag

Vg1 Teknologi- og industrifag

Som elev på vg1 vil du få grunnleggjande og enkel trening i alle delar av ein produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehald, dokumentasjon og kvalitetssikring.

Eit viktig perspektiv i opplæringa er å behandle menneske, miljø og produksjonsapparat med respekt.

Les meir om faget på vilbli.no

Læreplan i vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi er eit av dei breiaste yrkesfaga, og gir moglegheiter til å gå ut i lære på mange fagområde.

Programområdet skal leggja grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er prega av kontinuerlig teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosessar.

Faget skal bidra til å utvikla kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidarar, samt å fremja heilskapleg forståing av produksjonsprosessar, helse, miljø og tryggleik og leggja grunnlaget for å tenkja tverrfagleg.

Læreplan i vg2 industriteknologi (PIN02‑03)

Vg2 transport og logistikk

Ved Kvam vgs får du ei utdanning som opnar for mange vegar innan transport og logistikk. Du får allsidig utdanning og brei kunnskap innan terminalarbeid, persontransport, godstransport, kundebehandling og allmennfag.

Du kan få kompetansebevis på ADR (transport av farleg gods) og truckførarbevis. I tillegg vil du få praktisk opplæring i godsbehandling på lager, førstehjelp og brannslukking, teorikurs klasse B. Du får delvis støtte til obligatorisk opplæring for førarkortet i klasse B (mot kvittering frå kjøreskole). Skulen har flere truckar som vert nytta i praksisundervisninga, eigen lagerhall og stort uteområde. I tillegg har Kvam vgs. skaffa seg avanserte simulatorar innan transport og kranfaget. I simulatorane kan du øva på køyring av truck T4 og lastebil med hengjar og lastebilkran type G8. 

Frå haustferien og ut skuleåret  er du utplassert to dagar i ei relevant transport- og/eller logistikkbedrift i faget YFF (yrkesfagleg fordjuping). Utplasseringa gjer deg nyttige innblikk i yrka og gode erfaringar å ta med vidare både i skulearbeidet og seinare i arbeidslivet.

Lastebil frå Jan Mo

Vg2-tilbod

Hausten 2022 startar Kvam vidaregåande skule utdanningstilbod på vg2 innan transport og logistikk. Utdanningstilbodet samarbeid med Kvam vidaregåande, lokalt næringsliv og lokalt opplæringskontor. 

Læreplan i vg2 transport og logistikk (TOL02‑01)

Læretid

Bli lærling

På yrkesfag er det normalløp med to år på skule og to år i lære.  Du kan søkja om læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig med vg2.  året. For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse.

Skulen har eit godt samarbeid med lokale bedrifter, så her er det mogeleg å skaffa seg god arbeidsrøynsle i løpet av utdanninga.