Hopp til hovedinnhold

Ledige stillingar

Natur, bakke, tre, fjord og fjell

Me har to ledige stillingar med søknadsfrist 26/3. Kan du tenkja deg å jobba som rådgjevar eller sosialpedagogisk rådgjevar/miljøkooridnator i elevtenesta hos oss? Send ein søknad.

Rådgjevar

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeiding og oppfølging av system og rutinar, mellom anna innan sikkerheit, miljø og personvern
 • Samarbeida tett med, gje råd og støtta skulen si leiing og merkantile funksjonar
 • Oppfølging og utvikling av skulen sin bruk av administrative system
 • Samhandling med næringsliv og oppfølging av elevar i yrkesfagleg praksis
 • Marknadsføring, med ansvar for heimeside og sosiale media
 • Deltaking i skuleårsplanlegging
 • Fråvershandtering
 • Sakshandsaming knytt til arbeidsfelta
 • Arbeidsoppgåver og ansvar kan bli justert ut i frå den einskilde sine kvalifikasjonar

Utlysinsteksten for rådgjevarstillinga

Sosialpedagogisk rådgjevar/miljøkoordinator i elevtenesta

Arbeidsoppgåver

 • Følgje opp elevar med særlege utfordringar knytt til læring og fråvær
 • Samarbeide med og følgja opp kontaktlærarar og faglærarar i deira arbeid med tilpassing av opplæringa
 • Sakshandsaming
 • Deltaking i overføringsmøter og ansvarsgrupper
 • Leia skulen sitt ressursteam
 • Samarbeide med skulen si leiing, oppfølgingstenesta, skulehelsetenesta og andre eksterne samarbeidspartar
 • Koordinere arbeidet rundt elevar med særlege behov for tilpassingar i opplæringa
 • Fungere som miljøkoordinator ved skulen. Sentrale arbeidsoppgåver vil vera:

Førebyggjande arbeid:

 • Ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen
 • Ha særleg merksemd mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk
 • Oppfølging av tiltak knytt til særskilte målgrupper som t.d. hybelbuarar, russ osv.
 • Samarbeid med kommunale tenester som t.d. ungdomskoordinator
 • Haldningsskapande arbeid knytt til sosiale media og nettvett

Kontaktskapande arbeid:

 • Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen
 • Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet
 • Stimulere til elevengasjement i opplæringa
 • Arrangere og tilrettelegge for aktivitetar på skulen, i og utanfor ordinær skuletid, t.d. open skule

Sosialpedagogisk arbeid:

 • Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen
 • Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar og sosiale vanskar
 • Oppfølging i mobbesaker
 • Mekling mellom elevar i konflikt
 • Samarbeide med andre tilsette i elevsaker og i arbeidet med utvikling av klassemiljø

Utlysingsteksten sosialpedagogisk rådgjevar